โผทหารคลอด!ย้าย 990 นาย “บิ๊กเข้” ผบ.สูงสุด “อภิรัชต์”ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. “บิ๊กนุ้ย” ผงาด ผบ.ทร.

328


1

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 990 ตำแหน่ง ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตำแหน่งที่น่าสนใจ เช่น พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผบ.ทบ.) เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิสุทธิ์ นาเงิน เจ้ากรมเสมียนตรากระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และพล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.หัสพงศ์ ยุววรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) เป็นรองผบ.ทสส. พล.อ.ยศนันทน์ หร่ายเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นรองผบ.ทสส. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้ช่วยผบ.ทอ.) เป็นรองผบ.ทสส. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี รองเสนาธิการทหาร เป็นเสนาธิการทหาร พล.อ.ธงชัย สาระสุข หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผบ.ทสส. เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

กองทัพบก
พล.อ.สสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก ขึ้นเป็นรองผบ.ทบ. ส่วนพล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผบ.ทบ. พร้อมกับพล.ท.วีรชัย อินทุโสภณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเสนาธิการทหารบก ขยับขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบก พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 ขณะที่พล.ต.ธรรมนูญ วิถี รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1

กองทัพเรือ
พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผู้ช่วยผบ.ทร.) ขึ้นเป็นผบ.ทร. ส่วนพล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองผบ.ทร. พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้ช่วยผบ.ทร. พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.อ.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ
พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทอ. และพล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ