เจ้าของ”หอพัก” ลดเก็บค่าน้ำ-ไฟ แต่เพิ่มเป็นค่าส่วนกลางแทน หลบกฎหมายใหม่

444

ตามที่มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมหอพักฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม ห้ามเก็บค่าน้ำ ค่าไฟค้ากำไร เก็บเบี้ยประกันล่วงได้เพียง 1 เดือนนั้น ได้มีเจ้าของหอหึวหมอซิกแซกการเก็บเงินค่าน้ำค่าไฟ โดยออกประกาศเก็บค่าน้ำค่าไฟจำนวนเท่าเดิม แต่ใช้วิธีซิกแซกเก็บลดลง แต่แบ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าน้ำค่าไฟส่วนกลางเพิ่แหลีกเลี่ยงกฎหมาย จนเป็นที่วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง