ผ่านฉลุย! สภาฯ มีมติ อนุมัติ พรก.เงินกู้ฯ 3 ฉบับ ฟื้นวิกฤต โควิด-19

82
สภาฯมีมติ ผ่านร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ฯ 3 ฉบับ จากสมาชิกทั้งหมด 487 คน โดย เป็นฝ่ายรัฐบาล 276 คน ฝ่ายค้าน 211 คน เตรียมส่ง วุฒิสภา พิจารณาอนุมัติ 1-2 มิ.ย. ก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
วันที่ 31 พ.ค.63 เวลา 15.42 น. ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ครบทั้ง 5 วันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยเริ่มจากฉบับที่ 1 พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ผลการลงคะแนนเห็นด้วย 274 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 207 เสียง
ฉบับที่ 2 พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019… พ.ศ. 2563 ผลการลงคะแนน เห็นด้วย 275 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 205 เสียง
ฉบับที่ 3 พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ผลการลงคะแนน เห็นด้วย 274 เสียง ไม่เห็นด้วย 195 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง
สำหรับขั้นตอนต่อไปจะส่ง พ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ เข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาเพื่อทำการพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการประชุมวุฒิสภาได้นัดประชุมวันที่ 1-2 มิ.ย. เพื่อพิจารณา พ.ร.ก. ทั้ง 3 ฉบับ หาก ส.ว. ให้ความเห็นชอบ ก็จะมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อย่างสมบูรณ์ เป็นทางการต่อไป