ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล เทศกาลเข้าพรรษา

522

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

วันที่ 6 ก.ค.63 เมื่อเวลา 18.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563

เมื่อเสด็จถึงพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา 50 พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทรชินสีห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จฯ ไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต ถวายอดิเรก จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ

ก่อนหน้านี้ เวลา 07.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 50 รูป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวง ที่ในพระบรมมหาราชวัง ตามราชประเพณี เนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษา

เวลา 09.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงจุดเทียน พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และเครื่องราชสัการะ แล้วเสด็จไปทรงจุดรูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ณ ปูชนียสถานต่างๆ ถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ที่ ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัด กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงจุดเทียนพรรษาบูชา พระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราช แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะ และถวายพุ่มเทียนแต่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัด แล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษา ถวายพุ่มเทียน ณ ปูชนียสถานในพระอารามนี้