ในหลวง พระราชทานถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของแด่พระภิกษุ สามเณร

18

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบความรู้บาลีสนามหลวงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค. 2564

วันที่ 8 มี.ค.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบความรู้บาลีสนามหลวงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 และพระภิกษุผู้ทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564

สำหรับสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกาเจล 3 สี น้ำยาลบคำผิด เจลอนามัยสำหรับทำความสะอาดมือ และหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสีพระสงฆ์ รวมทั้งกระบอกน้ำ ถ้วยน้ำชนิดมีหู ทั้งนี้ได้มีการจัดกำลังจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือในการเตรียมสนามสอบ ระหว่างห้วงการสอบ และภายหลังการสอบแล้วเสร็จรวมทั้งการจัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทาน อาหารพระราชทาน เพื่อถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยงานในสนามสอบทุกแห่ง

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานทุกระดับ รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี