ทะลุแล้ว! โครงการเจาะ อุโมงค์รถไฟทางคู่ฯ 5.2กม.ยาวที่สุด ในประเทศไทย

60

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ 2 แสนล้าน คืบหน้าอีกเปลาะ เจาะอุโมงค์บ้านหินลับ สระบุรี ช่วง “มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ” ทะลุแล้ว ระยะทาง 5.2 กม.ยาวที่สุดในประเทศไทย 

วันที่ 19 มิ.ย.2564 เพจ “ถนนมิตรภาพ-รถติดบอกด้วย” โพสต์ภาพและข้อมูล ระบุว่า “ขุดเจาะทะลุแล้ว !! โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ งานอุโมงค์รถไฟ ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย   ผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฯถือฤกษ์ดีร่วมกดปุ่มระเบิดทะลุอุโมงค์ ความยาว 5.2 กม. ณ อุโมงค์บ้านหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี”

สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2551 และมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความถี่ของการเดินรถสูงและต้องเสียเวลารอการสับหลีกเป็นระยะเวลานาน โดยต่อมา โครงการฯ ยังได้รับการบรรจุไว้ในแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557
ต่อมา กระทรวงคมนาคมได้เสนอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง ที่ให้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟเดิมช่วงที่มีปัญหาความคับคั่งของการเดินรถ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและสำหรับขบวนรถไฟท้องถิ่น โดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็น 1 ใน 5 เส้นทางรถไฟที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 รับทราบแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2559 เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบด้วยโครงการ 20 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,796,385.77 ล้านบาทเพื่อให้การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นไปตามกรอบกำหนดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างทางรถไฟช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ และการก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟ รวมถึงการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ

ขอบคุณภาพ-ข้อมูล เพจ “ถนนมิตรภาพ-รถติดบอกด้วย”