ในหลวง มีพระราชดำรัส ขอให้คนไทยมีขวัญกำลังใจ รักษาความดีไว้ให้หนักแน่น

34

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงมีพระราชดำรัส ให้คนไทย รักษาความดีให้หนักแน่น

วันที่ 28 ก.ค. เวลา 10.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เสด็จออกมหาสมาคม

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงมีพระราชดำรัส ความว่า ข้าพเจ้ามีความชื่นชมและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน มาให้พรวันเกิดแก่ข้าพเจ้า ในวาระนี้ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์ และขอบใจนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ในคำอำนวยพร อันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่าน

ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีด้วยใจจริงเช่นกัน ความปรารถนาดีที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้น จะสำเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพรียง และความสามารถของทุกท่าน ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์ เพื่อประเทศชาติและประชาชน ทุกวันนี้เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ ตลอดจนความมั่นคงของชีวิต และการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมาก จำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่าย จะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่น ยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้อง และประโยชน์สุขของส่วนรวม แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมแห่งนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน มีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความดี ความสามัคคี ความสุจริตไว้ให้มั่นคงหนักแน่น ความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้น ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชา จงคุ้มครองรักษาทุกๆ ท่าน ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน