นักเรียนพร้อมคณะครูเข้าเรียนรู้ ศาสตร์ของพระราชา ต้นแบบ ซะเราว์ แตร็ย สะเร็น

128

ครู อาจารย์ และนักเรียน เข้า เรียนรู้ ศาสตร์ของพระราชา พร้อมทั้งร่วมกันเกี่ยวข้าว ภายในโครงการฟาร์มต้นแบบ “ซะเราว์ แตร็ย สะเร็น”

กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นำโดย พันเอกกิรชิต  คุณาวงค์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ พันเอกพิชิต  ทรงลักษณ์ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 และกำลังพลฯ ให้การสนับสนุนวิทยากร และให้การต้อนรับ คณะประชาชนจากชุมชนบ้านลำพุก พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักเรียน จาก โรงเรียนวันเจริญสามัคคี รวมจำนวน 60 คน ในการเดินทางมา ทัศนศึกษา และเรียนรู้ ศาสตร์ของพระราชา ภายในโครงการฟาร์มต้นแบบ “ซะเราว์ แตร็ย สะเร็น”โดยพันเอกกิรชิต  คุณาวงค์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพล ได้ดำเนินการจัดทำประเพณีพิธี “แรกเกี่ยวข้าว” ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  โดยทำการปลงข้าวขออนุญาตแม่โพสพ เพื่อเก็บเกี่ยว ขอให้แม่โพสพช่วยปกป้องไม่ให้เกิดอันตรายในระหว่างการเก็บเกี่ยว และขอให้ได้ผลผลิตดี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 มีพื้นที่ปลูกข้าวหมอมะลิ พันธุ์ กข 105 แบบครบวงจร จำนวน 126 ไร่ ภายในหน่วยฯยังมีการทำ โครงการ “โคกหนองนา” การทำ “บ้านดิน จิตอาสา” การทำ “ฟาร์มวัว” พันธุ์ผสมที่มีคุณภาพ แบบครบวงจร พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม “การลงแขกเกี่ยวข้าว” ทำให้ผู้เข้าศึกษาดูงานฯ ได้เรียนรู้ถึงวิถีการทำนา(เกี่ยวข้าว)แบบดั้งเดิม เป็นการปฏิบัติตามนโยบาย โครงการ 1 ฟาร์ม 1 นพค. 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ณ แปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โครงการต้นแบบฯ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร….ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์