ผู้อบรม’หลักสูตรการบริหารงานตำรวจยุคดิจิทัล’มอบอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชายแดนกว่า 350,000 บาท

87

PADA 8 ส่งมอบโอกาสการศึกษาเยาวชนชายแดน มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนชายแดนตาก

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2566 ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (PADA) รุ่นที่ 8 นำโดย คุณดาริกา ปุณณกันต์ ประธานกิจกรรมเพื่อสังคม คุณดุจลดา สุจริตกุล คุณเจษฎา หักพาล และคุณกิตติคุณ บุญญลักษม์ ลงพื้นที่ จ.ตาก ส่งมอบห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และกองทุนครูนักเรียน มูลค่ากว่า 350,000 บาท ให้แก่น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ณ บ้านห้วยขุนทด หมู่ที่ 6 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก ภายใต้โครงการ PADA 8 คืนความรู้ สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร เพื่อให้น้องๆ มีพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย ความรู้ และทักษะด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

7