“เฉลิมชัย”มอบ”นิพนธ์” ดัน ยุทธศาสตร์ จชต. ส่งเสริม “โคลังกาสุกะ” ให้ชุมชน

52

รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบ “นิพนธ์ บุญญามณี” เดินหน้ายุทธศาสตร์ ทำชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร มอบทุนส่งเสริม 14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “โคลังกาสุกะ” ห้าจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 26 ม.ค. 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งมอบป้ายสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 14 กลุ่ม และมอบนโยบายการขับเคลื่อน โครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจ”ฮาลาล” จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองผวจ. ปัตตานี นายอำเภอกะพ้อ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 14 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ สนามฟุตบอลตำบลปล่องหอย หมู่ที่ 5 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีโดยที่กองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติ สัญญายืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคให้กับวิสาหกิจชุมชนจำนวน 14 กลุ่ม 14 โครงการ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการต่อยอดอาชีพ การเลี้ยงโคเนื้อ และยกระดับสินค้าโคเนื้อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน รวมวงเงินทั้งสิ้น 54,149,600 บาทประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี จำนวน 13 กลุ่ม 13 โครงการ วงเงิน 50,538300 บาท และในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน 1 กลุ่ม 1 โครงการ วงเงิน 3,611,300 บาท โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส และมอบป้ายสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสจำนวน 14 กลุ่ม โดยมีตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคลังกาสุกะ มารับมอบจากรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ผ่านโครงการสำคัญในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหาร เช่น โครงการเมืองปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ โดย กรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ และการพัฒนางานด้านการเกษตร ได้มีการมอบหมายหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน”ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ทั้งนี้นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร และ เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงแหล่งเงินทุน มุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ร่วมกับ หน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายซึ่งการสนับสนุนสินเชื่อ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค การผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต การปลูกแปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ และ การแปรรูปโคเนื้อคุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อความมั่นคง และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกรให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และจะเป็นการพัฒนาเพื่อต่อยอด และเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ต่อไปซึ่งเราอยากเห็นโครงการนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นโครงการต้นแบบของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

“ผมเชื่อว่าการรวมกลุ่มอย่างนี้จะเกิดในพื้นที่อื่นๆด้วย ในการสร้างความเข้มแข็ง ให้ระบบและเกษตรกรของเรามีองค์ความรู้ ทางด้านวิชาการ มีความรู้ด้านบริหารจัดการ ทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำที่สุด ทำอย่างไรให้เกิดกำไรสูงสุด ฉะนั่นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เมื่อเรารวมกลุ่มกันและเรียนรู้กัน นี่คือจะเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคลังกาสุกะ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต้นแบบการนำไปสู่ความสำเร็จในการทำให้พื้นที่ภาคใต้ชายแดน เป็นพื้นที่มี่มีความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ ทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยมุ่งเน้นว่าจะทำอย่างไร จะสร้างโอกาสให้คนเชื่อมั่นว่า อาหารที่มาจากประเทศไทย เป็นอาหารที่มีคุณค่า ถูกสุขลักษณะตามหลักการฮาลาล” นายนิพนธ์ กล่าว และ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคลังกาสุกะ และพบปะกับพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมในงานครั้งนี้