ครูฟัรดูอีนปทุมฯมีเฮ! อบจ.จ่ายเงินอุดหนุนคนละ 4,800 บาท/เดือน รวม 5 ล้าน

749

อบจ.ปทุมธานี จ่ายเงินอุดหนุนครูฟัรดูอีน 18 มัสยิด รวม 89 คน คนละ 4,800 บาทต่อเดือน รวมกว่า 5 ล้านบาท ระบุ มีครูอีกมัสยิด 14 แห่งเสียโอกาส เหตุไม่เข้าร่วม

วันที่ 31 มกราคม 2566 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 18 มัสยิด เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการจ้่างบุคลากรครูสอนศาสนาอิสลฃามภาคบังคับ(ฟัรดูอีน) ประจำปีงบประมาณ 2566

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า อบจ.ปทุมธานี ให้ความสำคัญกับทุกศาสนา เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี มีจริยธรรม จะทำให้สังคมสงบสุข จึงให้การสนับสนุนในกิจกรรมทั้งของวัด และมัสยิด ซึ่งในส่วนของอิสลาม มีการเรียนการสอนศาสนาระดับพื้นฐานเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีแนวปฏิวัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม และทราบว่า การเรียนการสอนของครูสอนศาสนาไม่ได้ผลตอบแทน หรือมีจำนวนน้อย จึงผลักดันให้เงินอุดหนุนสำหรับครูสอนศาสนา ซึ่งมีมัสยิดเข้าร่วม 18 มัสยิด รวมครู 89 คน รวมงบประมาณ 5,126,400 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน เฉลี่ยนเดือนละประมาณ 4,800 บาทต่อคน เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ครูได้มีเงินยังชีพตามสมควร โดยครูผู้สอนจะต้องผ่านการรับรองสถานภาพครูจากสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมปฺ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซานาวียะห์) เป็นต้นไป โดยจ่ายเงินอุดหนุน คิดเป็นการาสอนรายชั่วๆละ 120 บาท วันละ 2 ชั่วโมง รวม 240 บาท เดือนละ 4,800 บาทดดยประมาณ

หลังการทำความเข้าใจ นานพายัพ สลาฮุดดีน อิหม่ามประจำมัสยิดอิรอดาาตุ้ลกาแมล(คลอง8) ได้กล่าวขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม จากนั้น นายอารมณ์ อาเก็บ อิหม่ามประจำมัสยิดมิสสยามี(คลอง8) เป็นผู้นำขอดุอา ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สำหรับโครงการการให้เงินอุดหนุนครูสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปทุมธานี ผลักดันโดยนายอดุลย์ มะหะหมัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี(กอจ.ปทุมธานี) แต่ประธานกอจ.ปทุมธานี ไม่ลงนามรับรอง โครงการจึงตกไป ในปีงบประมาณ 2566 จึงดำเนินโครงการผ่านมัสยิดโดยตรง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีมัสยิดเข้าร่วม 18 มัสยิด จากจำนวน 32 มัสยิด ซึ่งก่อนหน้านี้ อบจ.ปทุมธานี ได้ทำหนังสือขอความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ทำหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ให้อบจ.ปทุมธานี จ่ายเงินอุดหนุนมัสยิดที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นหน้าที่ของอบจ.ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปี2552 เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งการเรียนการสอนภาคฟัรดูอีน เพื่อให้เยาวชนทราบถึงแนวทางและการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต และเป็นสัปบุรุษที่เคร่งครัดทั้งภาคศรัทธา ภาคปฏิบัติ ภาคคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นภารกิจในอำนาจของอบจ. โดยกำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนได้ไม่เกินร้อยละ10 ของรายได้จริงในงบประมาณปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ และไม่ซ้ำซ้อนกับการสนับสนุนของหน่วยงานอื่น

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี
นายอดุลย์ มะหะหมัด ที่ปรึกษานายกอบจ.ปทุมธานี คนผลักดันโครงการ