“ครม.” คืนเก้าอี้ เลขาฯศอ.บต. ให้ “สมเกียรติ” นั่งเก้าอี้ต่อไปอีก แต่ไม่เกิน 1 ปี

24

คณะรัฐมนตรี ยกเลิกมติ โอน “สมเกียรติ” นั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกฯ คืน เก้าอี้ “เลขาฯศอ.บต.” คั่วต่อ ไม่เกิน1ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนรุตย์ ธัญวงษ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงนามในหนังสือ แจ้งถึงเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เรื่อง ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 เรื่องการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาฯศอ.บต. ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยสาระสำคัญระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินศอ.บต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงขอเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติ ครม. ดังกล่าว และให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปอีกไม่เกิน1ปี ตาม ม.58 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่ง ครม.อนุมัติตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอ