จีนประสาน ‘อิหร่าน-ซาอุฯ’ ตกลงฟื้นความสัมพันธ์ภายใน 2 เดือน

168

ซาอุดิอาระเบีย กับ อิหร่าน จะฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตภาบใน 2 เดือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 คือ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้แทนฝ่ายความมั่นคงประเทศซาอุดิอาระเบีย กับ กับผู้แทนฝ่ายความมั่นคงอิหราน โดยมีจีนเป็นผู้ประสาน

ทั้งสองประเทศไดัพบปะพูดคุยเพื่อ หาทางฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

ผลการเจรจาพูดคุยเป็นไปด้วยดี โดยทั้งสอง
ประเทศตกลงจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกันภายในสองเดือนและจะหาทางยุติความขัดแย้งในเยเมน