ประธานกอจ.ภูเก็ตจัดเต็ม แจกสิ่งของ’รอมฎอน’กก.มัสยิดทุกคนทั้งจังหวัด

88

ประธานกอจ.ภูเก็ต นัดประชุมกรรมการมัสยิดทุกคนทั้งจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเดือนรอมฎอนพร้อมแจกสิ่งของละศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยค่าน้ำมันให้อิหม่ามมัสยิดละ 3,000 บาท กก. 500 บาท

ร้อยตำรวจโท ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้นัดประชุมคณะกรรมการมัสยิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมในเดือนรอมฎอน ค.ศ.1444 วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามจุรี ๑ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต พร้อมเตรียมสิ่งของแจกคณะกรรมการมัสยิดทุกคน

‘ตามที่จุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.
๑๔๔๔ ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วนั้น เพื่อให้มัสยิดทุกแห่งได้
ดำเนินการเตรียมความพร้อมและจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิอิสลามภูเก็ต จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฏอน ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๔ เพื่อให้อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการในมัสยิด มีการ เตรียมความพร้อมและการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฏอน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน’ หนังสือเชิญประชุม ระบุ

หนังสือเชิญประชุม ยังระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตจ่ายค่าพาหนะ
เดินทางให้กับ คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการประจำมัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต คนละ 500 บาท และ
มูลนิธิอิสลามภูเก็ต โดยร้อยตำรวจโท ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอิสลามภูเก็ต จ่ายค่า
พาหนะเดินทางรวมทั้งค่kตอบแทนให้แก่อิหม่าม คนละ 3,000 บาท และชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ใช้ละศีลอดจำนวน ๑ ชุดแก่กรรมการทุกคน

‘ผม ได้นำเงินฮาดีเยาะฮ์บางส่วนซื้ออินทผลัม อาหารแห้งเพื่อส่งเสริมขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้นำศาสนาในจังหวัดภูเก็ตในวันประชุม ประกอบด้วย อิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดทุกๆท่าน’ ร้อยตำรวจโท ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ระบุ