ไอแบงก์ มอบความสุขเดือนรอมฎอนด้วยเงินรับฝากประจำ “รอมฎอน 1444” ผลตอบแทน 1.44% ต่อปี

167

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มอบความสุขต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ด้วยเงินรับฝากประจำ “รอมฎอน 1444” ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 1.44% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 

โครงการเงินรับฝากประจำ “รอมฎอน 1444” เป็นเงินรับฝากประจำที่ออกมาเพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องมุสลิมที่รักการออม ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐในปี 2566 โดยมีระยะเวลาฝาก 12 เดือน เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท และสามารถฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20                   ล้านบาทต่อราย ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 1.44% ต่อปี จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะการฝาก    โดยคุณสมบัติผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม      มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชีและฝากเพิ่มได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302 หรือ แชททาง Messenger : Islamic Bank of Thailand – ibank (@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)

หมายเหตุ:
1. “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”
2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่ผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก