นพ.สสจ.พังงา จัดทีมออกหน่วยแพทย์บริการประชาชน

186

นพ.สสจ.พังงา จัดทีมออกหน่วยแพทย์บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา พร้อมคณะ ร่วมออกหน่วย พอสว. บริเวณพื้นที่เกาะ อำเถอเมืองพังงา จ.พังงา เพื่อให้บริการตรวจรักษา โดยไม่คิดมูลค่า แก่ประชาชน ในพื้นทีี เกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี และรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพสต.) เกาะหมากน้อย เกาะไม้ไผ่ และเกาะปันหยี โดยในแต่ละจุดได้เยี่่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง แห่งละ 1 ราย โดย รพสต.ทั้ง สามแห่ง อยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี ซึ่งเป็น รพสต.ที่อยู่ในพื้นที่เกาะ จากนั้นเดินทาง รับฟังการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลบางเตย ซึ่งมี รพ.สต.สองแห่ง คือ รพ.สต.บางเตยและ รพ.สต.เกาะเคียม

ทั้งนี้ นพ.สสจ.พังงา ได้ติดตามเยี่ยมพร้อมมอบของเยี่ยม ซึ่งมีชุดยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ในส่วนของอำเภอเมืองพังงา ประกอบด้วย 9 ตำบล 11 รพ.สต.1 รพท. .มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ Long Term Care ปี 2559 จำนวน 2 ท้องถิ่น ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลท้ายช้าง ตำบลสองแพรกและตำบลนบปริงและมีคลินิกหมอครอบครัว 1 ทีม คือคลินิกหมอครอบครัวท้ายช้าง ประกอบด้วย ตำบลท้ายช้าง ตากแดด ถ้ำน้ำผุด และเกาะปันหยี