“พิพัฒน์” เปิดโครงการประกันสังคม ช่วยแรงงานอิสระ ชู ม.40 ทดแทนขาดรายได้

13

“พิพัฒน์ รัชกิจประการ” ควง “ชาดา ไทยเศรษฐ” สร้างหลักประกัน แรงงานอิสระภาคเหนือ ชูมาตรา 40 ทดแทนการขาดรายได้ สร้างเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย จ.อุทัยธานี

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมธาราฮิลล์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ผู้ประกันตน และเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวjา จังหวัดอุทัยธานี เป็น1ในกลุ่มจังหวัดนำร่องภาคเหนือที่ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้นำความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองจากประกันสังคมมาตรา 40 มาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งหากสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 กรณี ทั้งกรณีการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร โดยสามารถเลือกสมัครในทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่ 1 ที่ชำระเงินสมทบเริ่มต้นเพียงเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ชำระเงินสมทบเดือนละ 300 บาท โดยในปัจจุบันพบว่า กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น จึงถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ตลอดจนสำนักงานประกันสังคม ที่จะต้องดูแลให้ผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้มีหลักประกันในการดำรงชีวิต ที่มั่นคง พร้อมที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการทำสวนต้นเตย และเพาะเลี้ยงปลาแรดในกระชัง ซึ่งถือเป็นปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ปัจจุบันผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนของจังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 31,987 ราย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันสังคมมาตรา 40 การออกร้านจำหน่ายสินค้าของเครือข่าย การจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีเครือข่ายอีกด้วย
ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเสริมว่า การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ ที่จังหวัดอุทัยธานีในวันนี้ เป็นการจัดงานในรุ่นที่ 4 ซึ่งการจัดงานทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดเพชรบุรี ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างมาก และอยากขอเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้เข้ามาเป็นครอบครัวประกันสังคม เพื่อรับสิทธิการคุ้มครองกรณีต่าง ๆ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับแรงงานภาคอิสระทุก ๆ คน