ข่าวดี บจธ.บูรณาการข้อมูลด้านที่ดินร่วมกับกรมบังคับคดี

55

ผู้บริหาร บจธ. ร่วมหารือข้อมูลร่วมกับ กรมบังคับคดี เพื่อกำหนดทิศทางร่วมกันในการกระจายการถือครองที่ดิน และบริหารจัดการที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกิน ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 7 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมด้วย นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี และเจ้าหน้าที่บจธ. เข้าพบนางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ณ ห้องประชุมคชสาร 2 กรมบังคับคดี บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานครสำหรับการหารือครั้งนี้ บจธ.ในฐานะหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการที่ดินที่อยู่ในการดูแลของกรมบังคับคดี โดยทั้งสองหน่วยงานจะได้กำหนดทิศทางร่วมกันในการกระจายการถือครองที่ดิน และการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลตามภารกิจของ บจธ. สำหรับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. หรือ ธนาคารที่ดิน มีภารกิจ ดังนี้ 1.ดำเนินการกระจายถือครองที่ดิน โดยให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีส่วนร่วมจัดการที่ดิน 2.บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินรัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ยากจนเข้าถึงที่ดินทำกิน 3.บูรณาการข้อมูลที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ.