ปปช. เปิดกรุ “เศรษฐา” เพิ่ม โทเคนดิทัล-เงินฝาก พร้อมคู่สมรส 1,020 ล้าน

24

ปปช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “เศรษฐา ทวีสิน”  แจ้งยื่นสินทรัพย์ “โทเคนดิจิทัล” และ “เงินฝาก” รวมมูลค่า 199,556 บาท ฝากไว้อยู่ที่ บ.อีอาร์เอ็กซ์ มีทรัพย์สินรวม ของตัวเองและคู่สมรสกว่า 1,020 ล้านบาท

วันที่ 17 มิ.ย.2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 คน ประกอบด้วย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 ซึ่งเป็นการยื่นเพิ่มเติม โดยมีทรัพย์สิน ของตนเองและคู่สมรสรวม ทั้งหมด 1,020,668,683 บาท และมีหนี้สินจำนวน 10,182,549 บาท

โดยรายการทรัพย์สินของนายเศรษฐามีจำนวน 659,591,567 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย

เงินสด 1 ล้านบาท
เงินฝาก 68,986,558 บาท
เงินลงทุน 1,501,624 บาท
ที่ดิน 158,400,000 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาท
ยานพาหนะ 50 ล้านบาท
สิทธิ์และสัมปทาน 87,539,563 บาท
มีทรัพย์สินอื่นมูลค่า 135,740,700 บาท
ขณะที่คู่สมรสแพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน มีหนี้สิน 449,970 เป็นเงินเบิกเกินบัญชี และมีทรัพย์สิน 361,077,116 บาท ประกอบไปด้วย

เงินสด 1,800,000 บาท
เงินฝาก 47,023,391 บาท
เงินลงทุน 52,352,913 บาท
ยานพาหนะ 2,800,000 บาท
สิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาท
ทรัพย์สินอื่นมูลค่า 253,255,300 บาท

ซึ่งการยื่นเพิ่มเติมของนายเศรษฐา มีรายการหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และ แบบคำขอและเอกสารประกอบพร้อมสำเนาจำนวน 14 ฉบับ เนื่องจากเพิ่งทราบว่ามีทรัพย์สินเป็นดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลชื่อ SiriHubA จำนวน 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินฝากซึ่ง เป็นจำนวน 197,048 บาท โดยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,956 บาท ซึ่งเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล ชื่อ บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จึงทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสองแสดงว่าไว้ จึงประสงค์ที่จะยื่นเพิ่มเติมเพื่อเกิดความถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐายื่นไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2566 ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,020,468,727 บาท และครั้งนี้มีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงินดิจิทัลโทเค็น 310 หน่วย มูลค่า 2,907 บาท และเงินอีกจำนวนกว่า 197,048 บาท.