“อนุทิน” ติดประกาศ ห้าม “ภูมิใจไทย” ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิก”วุฒิสภา”

18

“อนุทิน” ย้ำ ห้าม กรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรค “ภูมิใจไทย” ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวย้ำถึงการห้ามกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคภูมิใจไทย ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยอ้างถึงประกาศพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เรื่อง ห้ามกระทำการโดยวิธีการใด ๆ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีเนื้อหาว่า ด้วยขณะนี้ใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะต้องมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

ในการนี้เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ได้มีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 76 กำหนดข้อห้าม มิให้กรรมการบริหารพรรค หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กระทำการโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ ทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก ประกอบกับ มาตรา 7 7, 78,79, และ มาตรา 80 ของกฎหมายฉบับเดียวกันยังกำหนดข้อห้ามอื่น ๆ ไว้อีกด้วย

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น พรรคภูมิใจไทย จึงประกาศให้กรรมการบริหารพรรค หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และสมาชิกพรรคทุกท่าน ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าได้กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อพรรคภูมิใจไทยได้