ศิษย์เก่ามุสลิมมอ. เซ็นMOU มอ.สุราษฎร์ฯ พร้อมแจกทุนซากาตนศ. จนเรียนจบ

193

ชมรมศิษย์เก่ามุสลิมมอ. เซ็นMOU มอ.สุราษฎร์ฯ พร้อมแจกทุนซากาตนศ. เรียนดี จนจบการศึกษา

3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเขาท่าเพชร อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (ม.อ.สุราษฎร์ธานี ลงนาม MOU ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม ม.อ. เพื่อแจกทุนนักศึกษายากจน มีรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ลงนามร่วมกับชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย นายอับดลอาซีดร์ เบ็ญนุ้ย ประธานชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามหลักศาสนาอิสลามสามารถรับทุนและโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับอุดมศึกษา และเพื่อปลูกฝัง พัฒนาความคิดของนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวทางการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักศาสนา

ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดสอน 3 คณะ จำนวน 17 หลักสูตร มีนักศึกษา 3,200 คน มีนักศึกษามุสลิม จำนวน 370 คน

‘เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มาลงนาม MOU เพื่อแจกทุนการศึกษาให้นักศึกษามุสลิม เป็นความประทับใจที่รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว มาช่วยน้องๆ ที่นี่มีนักศึกษามุสลิมประมาณ 300 คน หรือประมาณ 10%ของนักศึกษาทั้งหมด มีชมรมฯ ที่มีความเข้มแข็ง ในการช่วยชุมชน ทำงานด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยหวังว่า จะได้ร่วมมือกับทางชมรมฯในมิติที่เกี่ยวข้อง และหวังว่า น.ศ.ที่ได้รับทุนจะต้องใจเรียน จบไปแล้วได้เข้ามาช่วยชมรมฯต่อไป’ รศ.สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธาธานี กล่าว

ด้านนายอับดลอาซีดร์ เบ็ญนุ้ย ประธานชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศิษย์เก่ามอ. ทุกวิทยาเขตหลังจบออกไป ก็ได้เติบโตในหน้าที่การงาน เมื่อกลับมาเจอกัน เห็นว่า แทนที่เราจะเจอกัน กินเลี้ยงกันแล้วแยกย้าย เราน่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง จึงตกลงกันที่จะตั้งเป็นกองทุนซากาต และตั้งเป็นชมรมฯ เมื่อปี 2560 ได้แจกทุนนักศึกษา จนจบการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 23 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 9 ทุน ประถมศึกษา 6 ทุน หรือทุนเฉพาะกิจ 4 คน

‘นศ.บางคนที่ได้รับทุน เรียนจบ ก็ได้รับมาช่วยรุ่นน้อง เป็นสิ่งที่สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้’ ประธานชมรมฯ กล่าว

นายมาฮามะเฟาซี มะโซ๊ะ ประธานกองทุนซากาต กล่าวว่า ซากาตเป็นทานบังคับของมุสลิม เป็น 1 ใน 5 ของหลักการอิสลาม ที่คนที่มีฐานะระดับหนึ่งก็จะต้องแจกจ่ายให้คน 8 ประเภท รุ่นพี่เมื่อมาฐานะระดับหนึ่งก็กลับมาช่วยน้องๆ เพื่อให้ได้มีโอกาสเรียน และจบออกมาช่วยเหลือสังคมต่อไป

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย นายเกษียร ไลยโฆษิต ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอาร์ม วงศ์อำไพพิสิฐ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นสักขีพยานและให้เกียรติร่วมกิจกรรมในการให้การต้อนรับชมรมศิษย์เก่ามุสลิม ม.อ.ด้วย

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กองทุนซากาต ชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 2 ทุนๆละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำ ปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นางสาวนิตยา หวังมาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนายโอมาร์ แอกะวี คณะนวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร