“นิด้าโพล” ฟันธง! ประชาชน หนุน หรือ ค้าน การออก “หวยเกษียณ”

8

ออมเงินต้องซื้อ‘หวยเกษียณ’! นิด้าโพลเปิดทุกมุมมองปชช.‘หนุน หรือ ค้าน’ ส่วนใหญ่ 46.34 ไม่สนใจ ขณะที่ 46.41% เห็นว่า‘เหมาะสมแล้ว’ที่ จำกัดการซื้อไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท โดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยให้ ธนาคารของรัฐ จัดจำหน่าย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “จะออมเงิน…ต้องซื้อหวยเกษียณ!” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ “หวยเกษียณ” เก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

เมื่อถามถึงความสนใจของประชาชนในการซื้อหวยเกษียณที่จะออกโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.34 ระบุว่าไม่สนใจเลย รองลงมา ร้อยละ 21.07 ระบุว่า ค่อนข้างสนใจ ร้อยละ 17.02 ระบุว่า ไม่ค่อยสนใจ ร้อยละ 15.42 ระบุว่า สนใจมาก และร้อยละ 0.15 ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจำหน่ายหวยเกษียณเพื่อส่งเสริมการออม พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 30.99 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการมอมเมาให้ประชาชนเสพติดการพนัน หวยเกษียณไม่คลอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ

รองลงมา ร้อยละ 26.34 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นทางเลือกการออมที่น่าสนใจ เป็นการออมเพื่อลุ้นรางวัล และเป็นเงินออมไว้ใช้ในอนาคตได้ ร้อยละ 25.80ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นแรงจูงใจในการเก็บออมให้แก่ประชาชน สามารถซื้อหวยแบบออนไลน์ได้ทำให้สะดวก ร้อยละ 16.87 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ระยะเวลาที่จะสามารถถอนเงินคืนได้ยาวนานเกินไป มีจำนวนรางวัลไม่มาก และเงินรางวัลน้อย

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการจำกัดการจำหน่ายหวยเกษียณเฉพาะกลุ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และแรงงานนอกระบบ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 36.16 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 22.55 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 21.08 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 18.75 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 1.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ขณะที่ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจำกัดการซื้อหวยเกษียณ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.41 ระบุว่า เหมาะสมดีแล้ว รองลงมา ร้อยละ 35.72 ระบุว่า ไม่ควรจำกัดวงเงินการซื้อหวยเกษียณเลย ร้อยละ 10.54 ระบุว่า เห็นด้วยกับการจำกัดการซื้อหวยเกษียณ แต่ควรที่จะน้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 6.74 ระบุว่า เห็นด้วยกับการจำกัดการซื้อหวยเกษียณ แต่ควรที่จะมากกว่า 3,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 0.59 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงหน่วยงานภาครัฐที่ควรเป็นผู้ดำเนินโครงการหวยเกษียณพบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 39.09 ระบุว่า ธนาคารของรัฐ รองลงมา ร้อยละ 33.82 ระบุว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร้อยละ 22.55 ระบุว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และร้อยละ 4.54 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ