ฝึกหนักทหารพรานศรีสาคร วินัย แข็งแกร่งร่างกายและจิตใจ

851

ผบ.ฉก.ทพ.49 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทนอาสาสมัครทหารพรานของหน่วยรุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

เมื่อ 18 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ.จรูญ จตุรงค์ ผบ.ฉก.ทพ.49 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทนอาสาสมัครทหารพรานของหน่วย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 ตามคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ที่ 25/2560 ลง 6 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การฝึกทดแทนกำลังพลอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 78 นาย โดยมี นายทหาร นายสิบ และอาสาสมัครทหารพรานใหม่ทุกนาย เข้าร่วมในพิธี ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

สำหรับการฝึกกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานนั้นเพื่อให้อาสาสมัครทหารพราน ที่บรรจุใหม่ เป็นผู้ที่เคร่งครัด ในระเบียบวินัยของทหาร มีความประพฤติดี มีความเข้มแข็ง อดทนต่อความยากลำบากทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสามัคคี ยึดมั่นในอุดมการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พร้อมปลูกฝังอุดมการณ์ให้เป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี สามารถเข้าใจ เข้าถึงประชาชน ในพื้นที่ปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
ด้าน พ.อ.จรูญ จตุรงค์ ผบ.ฉก.ทพ.49 ได้กล่าวว่า การฝึกเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเปลี่ยนท่าทางบุคลิกลักษณะ และท่วงทีวาจา จากทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนให้มีความเป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย และจิตใจ พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป โดยมีคณะครูฝึกจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งด้านการทหาร แบบธรรมเนียม จริยธรรม และการปฏิบัติภายใต้สภาวะความกดดันทั้งร่างกาย และจิตใจตลอดจนการอยู่รอด ในสนามรบ ในระยะแรกของการฝึก อาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ทั้งร่างกาย และจิตใจ เนื่องจากต้องทำการฝึกตามหลักสูตรที่กำหนด และต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยทหารอย่างเคร่งครัด หน่วยฝึกทหารใหม่เปรียบเสมือนเบ้าที่หล่อหลอมทุกคน ให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นมาตรฐานแบบอย่างอันเดียวกัน ในการปฏิบัติภารกิจ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง อีกทั้งสร้างพวกเรา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจโอบอ้อมอารี สามารถเข้าใจ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

http://www.io-pr.org/index.php?name=blog&file=readblog&id=147ม