ปัตตานี จัดงานท้องถิ่นยะรังสานใจสู่เด็กกำพร้าอำเภอยะรัง

131

วันที่ 18 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง นายจรุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานท้องถิ่นยะรัง สานใจสู่เด็กกำพร้า อำเภอยะรัง พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่อำเภอยะรัง แบ่งเป็น 12 ตำบล 13 องค์กรปกครองท้องถิ่นๆ ละ 10 คน รวม 130 คน เป็นเงินคนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 130,000 บาท จัดโดยอำเภอยะรังร่วมกับชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอยะรัง เพื่อเป็นการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กกำพร้า และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเด็กกำพร้า โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ

สำหรับการจัดกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เด็กกำพร้าและผู้ปกครอง เป็นการผลักดันและขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์แห่งศาสนาอิสลาม ตามแบบอย่างของท่านศาสดานบี มูฮัมหมัด (ซ.ล.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ ที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือและดูแล เพื่อให้เด็กกำพร้าเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในอนาคตต่อไป