ธรรมศาสตร์ประกาศไม่เอาพรบ.คอมพิวเตอร์

34

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง

ข้อกังวลต่อกรณี ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ( ฉบับที่… ) พ.ศ. …
                   จากกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะนำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ( ฉบับที่… ) พ.ศ. … เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นที่กังวลของประชาชนว่าอาจเกิดการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหลายประการ อาทิ การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน การที่ศาลสามารถอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ การยึดคอมพิวเตอร์ และการถอดรหัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย อีกทั้งยังมีการให้ดุลยพินิจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในกรณีที่กระทบกับ การบริการสาธารณะ ความปลอดภัยสาธารณะ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งไม่มีการนิยามความหมายที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการตีความไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายได้                   

                   

                   สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานในด้านสิทธิและเสรีภาพมาโดยตลอดมีความกังวลใจต่ออนาคตข้างหน้าว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักศึกษาและประชาชน จึงขอเสนอต่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมธรรมศาสตร์และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ยืนหยัดในการดำรงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมีพึงได้ตามหลักการสากลและตามรัฐธรรมนูญของประเทศ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด                   

                   

                  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันในพันธกิจหลักในการพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาและประชาชน และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว ดำเนินการตามหลักการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างยั่งยืน
  สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 ธันวาคม 2559
#TUSC