มุสลิมไทยแฟร์ สุดแกรนด์ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดงาน

509
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ร่วมถ่ายรูปกับผู้รับโล่ห์รางวัลสนับสนุนการจัดงาน

dsc02171งานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ ๒ “มุสลิมร้อยใจ…ถวายอาลัย ธ ภูมิพล”

สืบเนื่องจากการจัดงานมุสลิมไทย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับอย่างมากจากพี่น้องมุสลิม อันเป็นผลให้เกิดการจัดงานนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๒ และด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยังความเศร้าโศกอย่างที่สุดสู่ปวงชนชาวไทย ต่างพากันน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เฉกเช่นเดียวกับพสกนิกรมุสลิมที่ต้องการ จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี มุสลิมไทยโพสต์ ผู้จัดงาน จึงมีแนวคิดที่จะใช้โอกาสที่พี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่ มารวมกันในงานนี้ ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยพร้อมกับเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เผยว่า การดำเนินงานครั้งนี้ได้มีองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในสังคมมุสลิมเข้าร่วม ในฐานะผู้ร่วมจัด ได้แก่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ภายใต้แนวคิดการจัดงานมุสลิมไทยแฟร์ “มุสลิมร้อยใจ ถวายอาลัย ธ ภูมิพล” ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงสายสัมพันธ์อันแน่นเหนียวระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักคิดที่ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

นางดารา ขัตติยอารีย์ ประธานจัดงาน เผย เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับผืนแผ่นดินไทย เป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาตามหลักการศาสนาอิสลาม
ดังนั้นในการจัดนิทรรศการ กอปรด้วยเนื้อหาที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพรปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จุดเด่นของนิทรรศการครั้งนี้คือ เนื้อหาแต่ละเรื่องที่นำเสนอจะสั้นกระชับ จับแต่ประเด็นสำคัญนำมาเสนอ โดยไม่ได้มุ่งเน้นว่าเราจะให้อะไรกับผู้ชม หากแต่มุ่งหมายว่า ผู้ชมจะได้อะไรกลับไป
นิทรรศการประกอบด้วย ๖ โซน คือ
• โซน “ลงนามถวายอาลัย” เพื่อจัดส่งให้สำนักพระราชวังหลังจากการจัดงาน
• โซน “องค์อัครศาสนูปถัมภก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น
องค์อัครศาสนูปถัมภกมิใช่แต่โดยหน้าที่ แต่ด้วยพระทัยโดยแท้ และเห็นเป็นประจักษ์พยานในพระมหากรุณาธิคุณต่ออิสลามิกชนใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ในด้านศาสนา
“ให้” ปฏิบัติศาสนกิจด้วยใจสุข ทรงขจัดทุกข์ให้สูญสิ้น ภูบดินทร์ทรงค้ำจุน
• โซน “รักของพ่อ” ถ่ายทอดเรื่องราวจากความทรงจำที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพสกนิกรมุสลิม ในมิติต่าง ๆ
• โซน “พอเพียงเยี่ยงพ่อ” หยิบยกเอาหลักคิดที่ได้เห็นจากพระราชจริยาวัตรที่ทรงเป็นแบบ
อย่างในวิถีแห่งความพอเพียงมานำเสนอด้วยคำสั้น ๆ เพื่อให้ผู้ชม จำเอาไปทำ ได้ง่าย อาทิ
พอ..แบ่งกินแบ่งเก็บ , พอ…ประหยัดสุด ประโยชน์สูง , พอ..ซ่อมได้ ก็ใส่ได้
• โซน “ธรรมพ่อที่พ่อทำ” ประมวลหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้ได้เห็น
• โซน “เกิดในรัชกาลที่ ๙” เป็นโซนที่บอกกล่าวความรู้สึกของบุคคลสำคัญของสังคมมุสลิมที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานคณะกรรมการจัดงาน เผย โดยภายในการจัดงานครั้งนี้ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร นอกจากโซนนิทรรศการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของงานแล้วนั้น ยังมีส่วนของโซนต่างๆประกอบไปด้วย Business : กลุ่มธุรกิจ และบริการที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมไทย, โซน Food : การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและสุดยอดอาหาร, โซน Shopping : สินค้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และเวชสำอาง, โซน OTOP : การออกร้านและสาธิตผลิตภัณฑ์จากมุสลิมไทย และยังมีกิจกรรมบนเวทีเสวนา เล่าเรื่องราวต่างๆอันประทับใจจากบุคคลสำคัญหรือผู้ที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ให้รับฟังอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อีกด้วย
งานมุสลิมไทยแฟร์ ในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมงานที่ใหญ่ที่สุดของมุสลิมไทย ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีความเหมาะสมไม่เฉพาะมุสลิมเท่านั้น แต่เป็นกิจกรรมที่คนไทยทั้งประเทศสมควรค่าอย่างยิ่งในการมาบันทึกความทรงจำจำดีๆและตรึงตราตรึงใจกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพรปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้

งานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ ๒ “มุสลิมร้อยใจ…ถวายอาลัย ธ ภูมิพล” จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ – อาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายนนี้ ณ สนามกีฬาหัวหมาก ระยะเวลาการจัดงาน ตั้งแต่ 12.00-24.00น ทุกวัน มีสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้มากมายไว้บริการ
dsc02093 dsc02155 dsc02158 dsc02166dsc02098 dsc02111 dsc02112 dsc02126 dsc02134