“ดีป้า” โชว์ผลสำเร็จ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านดิจิตัล สร้าง 4,000 คน

55

“ดีป้า” โชว์ผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล”  หลังส่งวิทยากรอาสาติวเข้มดิจิทัลให้ “ผู้ประกอบการชุมชน” 10 จังหวัดนำร่อง   ด้าน  “ผอ.ดีป้า” ตั้งเป้าพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย พร้อมสร้างคนพันธุ์ดิจิทัลให้ได้ภายใน 5 ปีนี้  และเล็งต่อยอดโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หวังยกระดับสินค้าชุมชนแข่งขันในระดับอาเซียน-ตลาดโลก 

 วันที่ 16 มิ.ย. ที่ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  แถลงผลความสำเร็จใน “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” ว่า  เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีป้าได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทและยกระดับสังคมไทยในทุกมิติ  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยในทุกระดับ โดยโครงการดังกล่าวได้เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการ ด้วยการเคลื่อนย้ายข้อมูลสู่ดิจิทัล ในลักษณะของการส่งวิทยากรอาสา (Agent) 400 คน ลงพื้นที่อบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้  ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง น่าน สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 4,ooo คน ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของตัวเอง และขยายผลไปยังผู้ประกอบการอื่นๆ ในพื้นที่ของชุมชน

ดร.ณัฐพล  กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ออกมา ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดับ นอกเหนือจากระบบ Thailand I love U  ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นแบบบูรณาการทั้งด้านการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยว การซื้อสินค้าและบริการซึ่งเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนแล้ว การประกวด B2C Application from Tech-Startup ในหัวข้อ “The Better THAILAND with Digital Services” ยังเป็นการดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

“วิทยากรอาสา 400 คน ที่ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 4000 คน ถือเป็นตัวแปรและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเข้า เสริมจุดแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งแอพพลิเคชั่น Thailand I Love U ที่จะเข้าไปส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในระดับชุมชน ซึ่งตรงนี้จะเข้าไปเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ไทย ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนตลาดโลกได้  ทั้งนี้ ดีป้าจะพัฒนาต่อยอดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนทั้งประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของดิจิทัลในอนาคต เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนทำให้ชุมชนสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้

ดร.ณัฐพล กล่าวด้วยว่า ดีป้าได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าใน 20 ปีข้างหน้า จะต้องมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ง Digital Entrepreneur  500,000 ราย เพื่อจะพลิกโฉม 24,700 ชุมชน ใน 77 จังหวัด 3 ล้านเอสเอ็มอี และ 5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ขับเคลื่อนโดยฐานดิจิทัลซึ่งเป็นแบบใหม่ของระบบเศรษฐกิจประเทศ แต่แม้ว่า แผนระยะยาวจะถูกกำหนดไว้ 20 ปี แต่ดีป้ามั่นใจว่า  การพัฒนาบุคลากรและสร้างคนด้านดิจิทัล  สามารถดำเนินการให้เห็นผลได้ภายในกรอบระยะสั้น 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำเนินให้ได้ตามแผนระยะสั้น จึงถือว่ามีความสำคัญ

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด B2C Application from Tech-Startup ในหัวข้อ “The Better THAILAND with Digital Services”

ภาคกลาง

รางวัลชนะเลิศ Liluna

รางวัลรองชนะเลิศ TripGuru

รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ Huolto และ 9 วัด ปัง ปัง @dbizcomSDU

 

ภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ Knight Club

รางวัลรองชนะเลิศ Thai Portals

ภาคตะวันออก

รางวัลชนะเลิศ ทีม Yusai

รางวัลรองชนะเลิศ mRestaurant

ภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ Miex

รางวัลรองชนะเลิศ Handigo Thailand

โดยผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 250,000  บาท  รางวัลรองชนะเลิศ 120,000 บาท และรางวัลชมเชย 60,000 บาท