นายกฯมอบอินทผาลัม-สาส์นอวยพร ตอนจะสิ้นรอนฎอน

233

16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. พลเอก สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบสารอวยพรเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 พร้อมกระเช้าอินทผลัม เพื่อส่งความปรารถนาดีมายังท่านจุฬาราชมนตรีและพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ โดยมี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบฯ