จะทำได้ไม๊!กก.ปฏิรูปตำรวจ มีชื่อตำรวจเพียบ

202

ครม.มีมติแต่งตั้ง 36 รายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) ประเดิมงานแรกของคณะกรรมการชุดนี้คือ การแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้เสร็จออกมาก่อนในปีนี้

1.พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน
2.ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
3.ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการโดยตำแหน่ง
4.ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการโดยตำแหน่ง
5.เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กรรมการโดยตำแหน่ง
6.อัยการสูงสุด กรรมการโดยตำแหน่ง

กรรมการฝ่ายตำรวจ
7.พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
8.พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ อดีตรองผบ.ตร.
9.พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผบ.ตร.
10.พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
11.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
12.พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
13.พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น จเรตำรวจแห่งชาติ
14.พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
15.พล.ต.อ.บุญชัย ชื่นสุชน อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.
16.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
17.พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ อดีตรองผบ.ตร.
18.พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา อดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
19.พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผบ.ตร.
20.พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
21.พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.

กรรมการฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
22.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
23.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
25.นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
26.นางเบญจพรรณ สร่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
27.นายศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
28.นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
29.นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา
31.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด
32.นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
33.พล.อ.อ.อิทธิพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
34.นายอมร วาณิชวิวัฒน์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35.พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
36.นายวรรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา