ไอแบงก์เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น จาก 28 ธันวาคม

160

แบงก์อิสลามฯเลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ออกไปก่อน

                                                           ประกาศ
เลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประกาศ ตามที่ ธนาคารได้ประกาศกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559   ในวันพุธที่   28 ธันวาคม 2559 นั้น ธนาคารขอแจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559          ออกไปก่อน

ทั้งนี้ หากธนาคารได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว จะประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป จึงขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารทราบโดยทั่วกัน