นย.จัดทริปจักรยานยนต์บาเจาะ คืนคนดีสู่สังคม ชาวบ้านเข้าร่วมคึกคัก

145

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน (ฉก.นย.ทร.๓๒) จัดกิจกรรมโครงการ“ทริปการขับขี่รถจักรยานยต์ สร้างคนดีสู่สังคม” โดยรับลงทะเบียนรถจักยานยนต์ และผู้มาร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ พร้อมทำพิธีปิดโครงการ ณ ทก.ฉก.นย.ทร.๓๒ บ.สะแต ม.๔ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส จากนั้น ปล่อยรถจักรยานยนต์ที่ร่วมกิจกรรมโครงการไปตามทางถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเข ๔๒) ขาเข้า จว.นราธิวาส ไปตามถานีต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส จำนวน ๑๒ สถานี ในแต่ละสถานี มีผู้นำศาสนา (ดาอี) บรรยายธรรมให้ความรู้ทางด้านศาสนาให้ผู้ร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ ฟัง ในกิจกรรมโครงการมีรถจักยานยนต์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ฯ จำนวน ๖๐๓ คัน ผู้สมัคร จำนวน ๗๙๐ คน

ต่อมาเวลา ๐๙.๐๐ น.มีพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ“ทริปการขับขี่รถจักรยานยต์ สร้างคนดีสู่สังคม” มี หน.ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ อ.บาเจาะ และ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส มาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ กันอย่างพร้อมเพียง โดยมี นาวาเอกเลอศักดิ์ คชนันท์ ผบ.ฉก.นย.ทร. เป็นประธาน โดยมี นาวาโทปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ กล่าวรายงาน ผลการปฏิบัติ ได้สร้างความรักความสามัคคีของส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความคึกคัก