ผู้ประกอบการเชียงใหม่สนใจผลิตสินค้าฮาลาล หวังส่งออกตลาดมุสลิม

161

ที่โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2560 ” มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน 

นายกวินธร วงศ์ลือเกรียติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล กอ.เชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยมีวิทยาศาสตร์รองรับ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าฮาลาลตอบสนองตลาดมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายชำนิ กล่าวว่า ทางจังหวัดเขียงใหม่ เห็นความสำคัญของการผลิตสินค้าฮาลาล เนื่องจากมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราเติบโตขึ้นทุกปี ทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุน

ในการสัมมนามีการให้ความรู้เกี่ยวกับฮาลาล ความสำคัญของฮาลาล การผลิตและการตลาด มีนักวิชาการ อาทิ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้ความรู้ 


ข่าวจากห้องไลน์ข่าวมุสลิมเชียงใหม่