ดูชัดๆ! รายชื่อนายกฯอบจ.-อบต.โดนคำสั่งคสช.พักราชการ 37 คน “เชาว์วัช เสนพงษ์”ไม่รอดทำชั่ว-ดี รอพิสูจน์

1772

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีหัวหน้า คสช. ใช้คำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อพักงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม รวมทั้งหมด 70 ราย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 ราย ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ข้าราชการพลเรือน 6 ราย และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ 2 ราย ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว และให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 37 ราย ให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว และไม่ได้ค่าตอบแทน ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ราย ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ให้มาช่วยงานที่ศาลากลางจังหวัดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ กำหนด โดยไม่ได้เงินเดือนประจำ และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ

กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา (จํานวน ๑ ราย)
๑. นายสุนิตย์ ธรรมประพัทธ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการพลเรือน (จํานวน ๖ ราย)
๑. นายสถิตย์ อินทามระ ผู้ตรวจราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๒. นายจํารัส สวนจันทร์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ
๓. นายสมพงษ์ เชิดชูพงศ์ล้ำ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
๔. นายสัจจา พุกสุขสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
๕. นายโกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
๖. นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ ผู้อํานวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่ม ๓ พนักงานอื่นของรัฐ (จํานวน ๒ ราย)
๑. นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพชรบูรณ์
๒. นายกฤษเรศ วงทะพันธ์ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มที่ ๔ ผู้บรหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน ๓๗ ราย)
๑. นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๓. นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๔. นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๕. นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๖. นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
๘. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๙. นายประเสริฐ ค่ายทอง นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๐. นายวิเชียร อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองอํานาจเจริญ
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

๑๑. นายชูโชติโกยกุล นายกเทศมนตรีเมืองพังงา
อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
๑๒. นายกรชัย กุลศรีวรทัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญประเทศ
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๑๓. นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๑๔. นายวิทยา ศุภศิริโภคา นายกเทศมนตรีตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๑๕. นายลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๑๖. นายสมพงษ์ธรรมเจริญ นายกเทศมนตรีตําบลลําพญา
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
๑๗. นายทิวา บุญยก นายกเทศมนตรีตําบลนาโพธิ์พัฒนา
อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
๑๘. นายไพรัช ยงคําชา นายกเทศมนตรีตําบลท่าแร่
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑๙. นางสาวศิรประภา เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีตําบลลําน้ําพอง
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
๒๐. นางวรพงศ์ ฮอมหนัก นายกเทศมนตรีตําบลแม่ต้าน
อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

๒๑. นายนิยม นุ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตําบลเนินสันติ
อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
๒๒. นายอําพนธ์ เพชรชู นายกเทศมนตรีตําบลท่าทองใหม่
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสราษฎร์ธานี
๒๓. นายสิทธิชัย เจริญธนะจินดา นายกเทศมนตรีตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๒๔. นายพงษ์พิพัฒน์ เต็มธนกิจไพศาล รองนายกเทศมนตรีตําบลลําน้ําพอง
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
๒๕. นายสุรเชษฐ จําปาศรี รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๒๖. นายประดับ กลิ่นขํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรหมพิราม
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
๒๗. นายบํารุง ผลทวี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะรุ่ย
อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา
๒๘. นายนําศักดิ์ อุทัยศรีสม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหก
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒๙. ดาบตํารวจ โต๊ะ ไชยฮ้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านถ่อน
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๓๐. นายวสุธร พานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๓๑. นายไทยสมุทร สมงาม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําเขื่อนแก้ว
อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
๓๒. นายเฉลิม แสงรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสร้างนกทา
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
๓๓. นายกฤตรัตนชัย ทองเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓๔. นายมาลา ซ้งคํา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแก้ว
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
๓๕. นายอํานวย สุวะมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย
อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

๓๖. นายกิตติ หาญสมทรุ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวงาม
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
๓๗. นายวิจารณ์ ณรงค์รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มที่ ๕ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน ๒๔ ราย)
๑. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายเดชา พวงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๓. นายสถิตย์ เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๔. นายสํารวม รักษาพราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๕. นายสมสิทธิ์ จิตหาญ ปลัดเทศบาลเมืองอํานาจเจริญ
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ

๖. นายทวีวิทย์ พันธชาติ ปลัดเทศบาลตําบลหลักหก
อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๗. ว่าที่ร้อยตรี กมล เสถียรดี ปลัดเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๘. นางบังอร นาคทอง ปลัดเทศบาลตําบลท่าแร่
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๙. นายสํารวม ไชยสิม ปลัดเทศบาลตําบลวังสวรรค์
อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
๑๐. นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแซว
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๑๑. นางกมลทิพย์สมนึก ปลัดเทศบาลตําบลแม่ลานนา
อําเภอลอง จังหวัดแพร่
๑๒. ว่าที่ร้อยโท ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๓. นายตีรนันท์ ป้องกัน ปลัดเทศบาลตําบลหนองลาน
อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๑๔. นายวสันต์ สายสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๕. นายชิตพล สุวรรณโสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสะแบง
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๑๖. สิบตํารวจเอก วินิจ จดจํา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านถ่อน
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๑๗. ว่าที่ร้อยตรี ชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโนนค้อ
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
๑๘. นางธดาพร คําผิว ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุข ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น
๑๙. ว่าที่ร้อยตรี อดุลย์ศุภเดช พงษ์ประเสรฐิ รองปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
๒๐. จ่าเอก ยุทธศักดิ์ บุษนาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลม่วงลาย
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒๑. นายเยี่ยมยรรยง อ่อนโก้ก หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๒๒. นางสาวสุมณทรา โภชน์ธัญการ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๒๓. นายไพโรจน์ กุลณะ ผู้อํานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยวมน้อย
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔. นายเดชา นามสมบัติ ผู้อํานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านถ่อน
อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร