มหิดลปฏิเสธข่าวให้ทุนสัตวแพทย์ นักเรียนช่วยหมา

40

คณบดีคณะสัตวแพทย์ ม.มหิดล ออกแถลงการณ์ย้ำ ไม่เคยติดต่อ-ยื่นข้อเสนอให้ทุนการศึกษาแก่ 2 นร.ช่วยสุนัข ทั้งกับอาจารย์หรือตัวเด็กเอง พร้อมประสานองค์การสวนสัตว์ฯ พิจารณามอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ-ทุนสนับสนุนการศึกษา…
จากข่าวในกระแสสังคมที่กล่าวถึงวีรกรรมของนักเรียนสองคนผู้เสี่ยงชีวิตช่วยสุนัขที่ประสบอุบัติเหตุและมีการเสนอให้ทุนเรียนต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น (ม.มหิดล ปัดข่าวมอบทุนโควตา 2 นร.ช่วยหมา เผยมีวันนี้เพราะเพื่อนกันรถให้)
ล่าสุด รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อการกระทำของนักเรียนดังกล่าวที่มีเมตตาต่อสัตว์ อันเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งในการเป็นสัตวแพทย์ที่ดี นอกเหนือไปจากความรู้ทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยในการรับเข้าศึกษาต่อในสาขาสัตวแพทย์นั้น จักต้องนำคุณสมบัติทั้งสองส่วนนี้มาประกอบกัน และเป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ และขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมิสามารถพิจารณารับเข้าศึกษาด้วยคุณสมบัติเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ได้
คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่เคยติดต่อหรือยื่นข้อเสนอในการรับหรือให้ทุนกับนักเรียนทั้งสอง เพื่อเข้าศึกษาตามที่ตกเป็นข่าวแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงกับอาจารย์หรือนักเรียน ดังนั้น ข่าวดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ทางคณะฯ ยังคงเห็นถึงความดีงามของนักเรียนทั้งสองคน ซึ่งควรทำการบันทึกไว้ในแฟ้มสะสมความดีงามประจำตัวของนักเรียน อันจักนำมาใช้ประกอบในการสมัครเข้าเรียนต่อในคณะสัตวแพทย์ ของสถาบันต่างๆ ร่วมกับคะแนนสอบวิชาสามัญ
อนึ่ง รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ เห็นสมควรให้กำลังใจและเชิดชูความดีงาม และแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการทำความดีย่อมมีคนมองเห็น จึงพิจารณามอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง พร้อมให้โอกาสนักเรียนทั้งสองคนได้เข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์และการเป็นสัตวแพทย์ โดยสวนสัตว์สงขลาหนึ่งในสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จักได้ประสานต่อไป

■ Cr.thairath.