อ.ต.ก.จัดงาน”สินค้าคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.วันนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

65

อ.ต.ก.จัดงาน”สินค้าคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรกร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซาเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 ให้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน”สินค้าเกษตร และกล้วยไม้ อ.ต.ก.”โดยมีกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกกล้วยไม้คุณภาพ ตลอดจนประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงรายมีนโยบายในการส่งเสริมผลผลิตการเกษตรที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเป็นการสร้างโอกาสเชื่อมโยงการตลาด และแลกเปลี่ยนความรู้ และบริหารจัดการธุรกิจกิจการตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดให้กว้างขวางมากขึ้นทางจังหวัดเชียงราย

ด้านนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการพัฒนาสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ โดยมอบหมายให้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ดำเนินงานบูรณาการความร่วมมือใน 2 โครงการ คือโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ และโครงการศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ ทั้งนี้ อ.ต.ก.จะเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงระบบการผลิต กับระบบตลาดสร้างช่องทางการจำหน่ายสำหรับ สินค้าเกษตรคุณภาพ กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ โดย อ.ต.ก.ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงต่อเนื่อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้วิถีการตลาดผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างเครือข่าย และนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร จนเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม และก่อให้เกิดการตลาดที่เข้มแข็งแบบถาวร และยั่งยืน จากการดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา อ.ต.ก.ดำเนินการทั้งในส่วนกลาง แบละภูมิภาคมากกว่า 23 จังหวัด เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ด้านการตลาดและเกษตรกร สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และ อ.ต.ก.เล็งเห็นว่า จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตร กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม่ประดับ จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคภายในจังหวัดเชียงราย และภาคเหนือตอนบน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ)ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร