หน้าแรก วาไรตี้ ดอกดาวเรืองกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 -ทรงนำมาจากเนเธอร์แลนด์

ดอกดาวเรืองกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 -ทรงนำมาจากเนเธอร์แลนด์

1194

#ประวัติที่มาของ “ดอกดาวเรือง”

#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เมี่อ พ.ศ.๒๕๑๐ พระองค์ท่านทรงโปรด เพราะสีสวยปลูกง่าย คงทน ฯลฯ ทรงโปรดให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทดลองปลูกและขยายสายพันธุ์ เพี่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปลูก..

ในความเชี่อของคนไทย เชี่อว่า “สีเหลีอง” หมายถีง “ทอง“ ถ้าปลูกไว้หน้าบ้านจะนำความเจริญ รุ่งเรีองร่ำรวยมาให้ผู้ปลูก
“ดอกดาวเรือง” จึงเปรียบเสมีอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ “พ่อหลวงของ
ปวงชนทั้งประเทศ“ ที่นำความสุข ความเจริญ ความรักสามัคคี อยู่ดีกินดี มาสู่ประเทศไทย
“ดอกดาวเรีอง” จึงเป็นตัวแทน “พ่อหลวง” ของคนไทยทั้งประเทศประชาชนทั่วสารทิศ
จึงร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรีองให้บาน เหลีองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน