รายชื่อกอจ. ตาก (ไม่เป็นทางการ)

165

รายชื่อกอจ. ตาก (ไม่เป็นทางการ) ชุดใหม่ที่ผ่านการเสนอชื่อผ่านมติที่ประชุม ดังนี้
1.นายสุข อุปการะ ปธ.กอจ.
2.นายนิรันดร์ เราะห์มานี รองปธ.กอจ.
3.นายเอกชัย เนติภูมิกุล เลขานุการ กอจ.
4.นาสุรินทร์ วรรณา
5.นายอนันต์ กุระคาน
6.นายปรีชา ภู่โพธิ์
7.นายสกุล นาเงิน
8.นายดำรงค์ กะลำคาร
9.นายอดิศักดิ์ อัสมิมานะ
10.นายพงษ์สวัสดิ์ ทอประวิทย์
11.นายทวีศักดิ์ อัสมิมานะ
ส่วนตำแหน่งผู้แทนที่จะเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะมีการประชุมคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้