ม.อ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา บูธที่ 76 ณ มข. สร้างความเชื่อมั่นและกระจายข้อมูลการศึกษาสู่นักเรียนภาคอีสาน

72

ม.อ. ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา บูธที่ 76 ณ มข. สร้างความเชื่อมั่นและกระจายข้อมูลการศึกษาสู่นักเรียนภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการแนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา วิธีการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดจนเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอื่นๆที่สนใจ โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรม จำนวน 134 บูธ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากสถาบันต่างๆ การบรรยายพิเศษเรื่อง เตรียมพร้อมเพื่อมหาวิทยาลัยในดวงใจ มุ่งสู่เส้นชัย Admission บูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตร การบริการตอบคำถามแนะแนวศึกษาต่อ คาดว่ามีครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการกว่า 10,000 คน

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการบินพลเรือน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร.

ติดตามข่าวได้ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/roadshow-kku2017.pdf