คนคึกคัก ร่วมงานมัสยิดยาเมี๊ยะ ‘ฮาบีบุลเลาะฮ’ เรียกร้องสร้างสังคมมุสลิม”เอกภาพ”

607

วันที่ 27 มกราคม ได้มีพิธีเปิดงานรวมน้ำใจมัสยิดยาเมี๊ยะ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีฮัจยีฮาบีบุลเลาะฮ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยนายสมนึก เหมประพันธ์ อิหม่ามประจำมัสยิดยาเมี๊ยะ และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานเพื่อหารายได้สร้างอาคารเรียนสอนเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจน และเพื่อกิจการของมัสยิด  โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม ที่มัสยิดยาเมี๊ยะ

ฮัจยีฮาบีบุลเลาะฮ์ กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องมุสลิมสุราษฎร์ธานี ที่เราได้ประธานได้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นคนสุราษฎร์ฯ และขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวท่าทองใหม่ ที่ได้คนท่าทองใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สิ่งที่เราได้เห็นจากการได้คนสุราษฎร์ฯ เป็นประธานกรรมการจังหวัด สิ่งแรกก็คือ การเกิดความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องทั้งจังหวัด มาร่วมงานร่วมงานมัสยิดของท่านประธาน อย่างพี่น้องบ้านพุมเรียง ท่นะ ก็เดินทางกันมาหลายคันรถ

“เป็นฮิดายะห์ของอัลเลาะฮ์ที่ให้เกิดความเป็นเอกภาพของพี่น้องในจังหวัด เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมมุสลิมของเรา คำว่า “เอกภาพ” ในอิสลามนับว่า มีความสำคัญอย่างยิ่ง คำว่า “เอกภาพ” แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ในระดับสูงสุดคือ เอกภาพในความศรัทธา ที่พวกเรามุสลิมทุกคนศรัทธาในอัลเลาะฮ์องค์เดียว ไม่มีสิ่งอื่นใดมาเป็นภาคี”

“เอกภาพ” ในระดับที่ 2 คือ การมีวิถีชีวิตที่เป็นอุมมะห์ หรือประชาชาติเดียวกัน ไม่แตกแยก ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน รับฟังและยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ ที่สำคัญ คือ เชื่อฟังผู้นำ เมื่อมีความเป็นเอกภาพแล้ว ถือเป็นบารอกัตที่อัลเลาะฮ์จะประทานความสำเร็จของพวกเรา

เหมือนเช่นกันจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่เพียงแต่คณะกรรมการมัสยิด หรือคณะกรรมการจัดงาน แต่มาจากทุกคนในชุมชนทั้งผู้ชายและผู้หญิง ตลอดจนเยาวชน และคนจากนอกชุมชนมาช่วยให้เกิดความสำเร็จ

ความเป็น”เอกภาพ” เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน ท่านรอซูลุลเลาะฮ์ ของเราใช้เวลา 13 ปีในมักกะห์ สอนให้ผู้คนเข้าใจในเอกภาพของ “อัลเลาะฮ์” จนถูกตามฆ่า ตามเอาชีวิต เมื่อคนเข้าใจในความเป็นเอกภาพของอัลเลาะฮ์ และยอมรับความเป็น รอซูลลุลเลาะฮ์ แล้ว การงานทั้งหลายก็ได้รับร่วมไม้ร่วมมืออย่างสูง ภายใน 300 ปี อิสลามได้เติบใหญ่ ไม่เพียงที่ครอบคลุมคาบสมุทรอาหรับทั้งหมด แต่ขจรขจายครอบคลุมทั้งเอเชียและยุโรป ได้สร้างคุณูปการณ์ต่อสังคมโลกในปัจจุบัน

“ผมดีใจที่เห็นการรวมพลังของพี่น้องชาวสุราษฎร์ฯ ที่มีเจตนาดีที่จะมาสร้างสรรค์สังคมของพวกเรา นับเป็นงานหนัก ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด แต่จะประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือของพี่น้องทุกคน  พวกเราไม่ใช่คนอื่นไกล เราคือ คนของแผ่นดินนี้ อยู่ที่นี่ยาวนานมา 300-400 ปี ร่วมสร้างสรรค์ และปกป้องบ้านนี้เมืองนี้มาแล้ว ในอดีตพี่น้องมุสลิมชาวสุราษฎร์ฯ ได้ปกป้องบ้านเมืองไว้ ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก และได้ร่วมสร้างความเจริญให้สังคมมาตลอด อยากให้พวกเราตระหนักและภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ และแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ต่ อไป”

ประธานบริษัท บริษัท ทีซีจี กรุ๊ป กล่าวด้วยว่า ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเข้ามาช่วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ส่วนตัวไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ แต่สิ่งที่ต้องการเห็น คือ ต้องการให้มุสลิมของเรายึดมั่นในศรัทธาแห่งอิสลาม ปฏิบัติตามหลักการศาสนา ไม่ออกนอกศาสนา ต้องการให้การศึกษาที่เป็นระบบครอบคลุมมุสลิมทุกคน เป็นคนที่มีคุณภาพในการทำงานเพื่อสังคมที่ยึดมั่นในอิสลาม ผมต้องการเห็น มุสลิมเป็น “คนมือบน” เป็นคนให้มากกว่าคนรับ เหมือนที่อัลมัรฮูมอัลดลฮาลีม หรือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณของเรา ได้ตั้งความหวังไว้ให้ต้องการมุสลิมเรา เป็นคนที่ “ยืนอยู่ตรงกลางแถวหน้า” นั่นคือ เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมทั้งในเรื่องศาสนาและการทำงานยังชีพ  เราจึงต้องเรียนทั้งศาสนาและเรียนทั้งวิชาชีพให้เชี่ยวชาญไปพร้อมๆกัน

“ในสังคมพหุวัฒนธรรม การถ่ายเททางวัฒนธรรมเป็นไปได้ง่าย จึงมีจำนวนมากของมุสลิมเรา เมื่อตายไป ไม่ได้ถูกนำไปฝัง พวกเรารู้สึกเจ็บปวด ต่อสิ่งเหล่านี้  อย่าลืมว่า เมื่อเราตายไป เราจะต้องกลับไปหาองค์”อัลเลาะฮ์” ให้พระองค์พิพากษา เราจะให้พระองค์พิพากษาเราไปอยู่ทุกข์ทรมานในนรก หรือบรมสุขในสวรรค์ของพระองค์

สิ่งที่เราจะทำให้จิตวิญญาณของเรามีความเข้มแข็งได้ ด้วยการศึกษา พวกเราต้องช่วยกันให้ลูกหลานเรา หรือพวกเราทุกคนได้มีการศึกษาศาสนา เพื่อการใช้ชีวิตที่ถูกต้องในโลกนี้ เพื่อผลที่ดีงามในโลกหน้า ฝากให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และพี่น้องทุกท่านช่วยกันคิด ช่วยกันำให้เกิดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้” ดร.ธงชัย กล่าวในที่สุด

ในงานมีการออกร้านอาหาร เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้จำนวนมาก มีการแสดงของเยาวชน การบรรยายธรรมของบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ การแข่งขันกีฬ่าตลอดเวลา 3 วันของการจัดงาน โดยมีผู้ไปร่วมงานหนาแน่นตลอดการจัดงาน