ติดเครื่อง!ไอแบงก์จัดหนัก “คุณธรรม-ความโปร่งใส” ป.ป.ช. ร่วมสร้าง”ธรรมาภิบาล”

127

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(CG&CSR) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากร นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไอแบงก์ ตระหนักถึงความสำคัญของความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคาร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อลูกค้า ประชาชนเป็นอย่างสูง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2561 ธนาคารจึงมีการเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยแผนการดำเนินการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น “ไอแบงก์ มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารคุณธรรม มีความโปร่งใส ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำพาธนาคารไปสู่จุดหมาย โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการเสริมสร้างธนาคารของเราให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่งยืน” นายวิทัย กล่าว

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้แทน ป.ป.ช. ได้ร่วมกันถ่ายภาพแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเน้นย้ำจุดยืนของไอแบงค์ต่อสาธารณชน