ชวนสถานประกอบการ สมัครประกวดการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ปี2561 

34

สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 61

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ. )  ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สมัครเข้าประกวดการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2561  ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพรางวัลแห่งเกียรติยศอุตสาหกรรมไทย ( The Prime Minister’s industry Award 2018 ) โดยปีนี้เป็นปีที่แรกที่มีการพิจารณามอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพนี้ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve, New S-Curveและ Second Wave S-Curve เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การแพทย์ครบวงจร สิ่งทอและแฟชั่น วัสดุ และปิโตรเคมีและพลาสติกสะอาด

 สำหรับผู้ประกอบการการอุตสาหกรรมที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่  http://www.industry.go.th/industry_award/  ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 มีนาคม 2561  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบาย อุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์    0 2202 3923, 0 2202 4386