ฟังอดีตเลขาศอบต. พูด อนาคต”ปัตตานี”กำลังจะเปลี่ยน

262

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาฯ ศอ.บต. พูดไว้ในงานละศีลอดศิษย์เก่าโรงเรียนอัตตัรกียะห์ 2 มิ.ย. 2561 บางส่วนบางตอนได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับปาตานี
“ถ้าจะพูดถึงปาตานี ต้องดู 3 อย่าง อดีต ปัจจุบันและอนาคต”
#ดูอดีต ไปดูที่พิพิธภัณฑ์
#ดูปัจจุบัน ต้องดูที่สถานการณ์
#ดูอนาคต ให้ดูที่สถานศึกษา
คนปาตานีภาคภูมิใจกับอดีตที่เคยรุ่งเรือง กังวลกับสถานการณ์ในปัจจุบันและมุ่งหวังอยากกลับไปยิ่งใหญ่แบบในอดีต
ปาตานีกำลังเปลี่ยนไป
สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ คือ การศึกษา