โปรดเกล้าฯกรรมการกลางฯ 29 คน ยังไม่เสนอชื่อ 5 คน

1009

สำนักนายกฯ ประกาศรายชื่อ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 29 คนจากทั้งหมด 34 คน เหลื อ 5 คน ยังไม่นำรายชื่อเสนอขึ้นไป คาด เหตุมีการร้องเรียนคุณสมบัติ

สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ลงนามโดยพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ระบุว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2555 และวันที่ 18 พ.ย. 2556 ตามลำดับนั้น เนื่องจากผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดๆได้พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด เป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย และกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทสไทย ซึ่งมีคุณสมับติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม จึงเสนอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 29 ราย ประกอบด้วย

1.นายสมเดช ขยันการ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
2.นายศักดา ประชา ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี
3.นายมนชัย โช๊ะเฮง ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี
5.นายยูซบ แสงศรี ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร
6.นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
7.นายศักดิ์กริยา สองสาแซะอาหลี ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
8.นายสมาน อาดัม ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด
9.นายสุรินทร์ วรรณ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก
10.นายสมชาย หวังสวัสดิ์ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก
11.นายสติ ปันตะ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
12.นายเบิ้ม ปาทาน ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครสวรรค์
13.นายอนันต์ วันแอเลาะ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี
14.นายสวาป เผ่าปาทาน ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15.นายอุมา แมะ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
16.นายประดิษฐ์ นิมา ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17.นายประโมทย์ แหล่ทองคำ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา
18.นายสมัคร หีมโตะเตะ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง
19. นายประสาร บุญส่ง ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
20.นายมะสอและ วาเด็ง ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
21.นายทรงศักดิ์ หมานจิตร ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง
22.นายไพศาล อับดุลลอ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง
23.นายอภิสิทธิ์ บุญรอด ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี
24.นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
25.นายอิบรอเหม อาดำ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
26.นายไพศาล พรหมยงค์ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
27.นายประสิทธิ์ เพชรทองคำ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี
28.นายสมนึก เหมประพันธ์ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 นายณรงค์เดช สุขจุนทร์ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคัมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่วตั้งต่อไป
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ การเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 จังหวัด โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไปแล้ว จำนวน 34 จังหวัด เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ยกเว้นจ.นราธิวาส ที่มีการร้องเรียนการนับคะแนน

ทั้งนี้หากพิจารณารายชื่อกรรมการกลางฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 29 คน ตามที่สำนักเลขาธิการครม.นำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูล เท่ากับยังมีคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ที่ยังไม่เสนอรายชื่อจำนวน 5 คน จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงราย ราชบุรี ปทุมธานี และภูเก็ต ซึ่งคาดว่า อาจมีการร้องเรียนคุณสมบัติ