โพลชี้ชัด ชาวบ้านเห็นการเมืองคือละคร ระบุดูละครได้ประโยชน์กว่า

65

ผลสำรวจความเห็นของประชาชน พบคนเห็น การเมืองเหมือนละคร แต่สนใจดูละครมากกว่าข่าวการเมือง ระบุมีประโยชน์มากกว่า

ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง การเมืองไทย กับ การแสดงละคร ในอารมณ์นี้ของคนไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,124 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 20 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.7 ระบุ การเมืองไทย กับ การแสดงละครไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ร้อยละ 35.3 ระบุแตกต่างกัน เมื่อถามถึงความสนใจต่อ การเมืองไทย กับ ละครทีวี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.9 ระบุสนใจละครทีวีมากกว่า ในขณะที่ ร้อยละ 26.1 สนใจการเมืองมากกว่า

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.5 ระบุ ดูละครทีวีได้ประโยชน์มากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 28.5 ระบุ ดูการเมืองไทยได้ประโยชน์มากกว่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงเหตุการณ์ตอนไหนในการเมืองที่น่าสนใจติดตามมากที่สุด พบว่า ช่วงนับคะแนนผลการเลือกตั้ง ร้อยละ 40.8 การจับขั้วการเมืองช่วงเลือกตั้ง ร้อยละ 16.5 ปราศรัยหาเสียงช่วงเลือกตั้งร้อยละ 13.7 การลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้าน ร้อยละ 11.8 คณะรัฐมนตรีสัญจร ร้อยละ 5.6 การให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 3.9 การแถลงข่าวของทำเนียบรัฐบาล ร้อยละ 2.1 การตอบโต้ไปมาผ่านสื่อ ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 2.7 ระบุอื่นๆ เช่น การเมืองบันเทิง การประชุมสภาฯ และอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า ในอารมณ์นี้ของประชาชนอยู่ในโหมดสนใจเรื่องการเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงมองว่าการเมืองกับการแสดงละครไม่แตกต่างกัน และยังเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเมืองไม่มากเท่ากับ การดูละครทีวี แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ การทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐยังคงทำงานเพื่อใคร จึงเป็นคำถามที่น่าคิดว่า ในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐจะจริงจังเด็ดขาดแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนเหมือนช่วงแรก ๆ ของการเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยรัฐบาลหรือจะเกียร์ว่าง หรือจะอย่างไร จึงเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองและอยู่ที่ใครมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความแตกต่างระหว่าง การเมืองไทย กับ การแสดงละคร

ลำดับที่ ความแตกต่าง ร้อยละ
1 ไม่แตกต่างกัน 64.7
2 แตกต่างกัน 35.3
  รวมทั้งสิ้น 100.0

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความสนใจต่อ การเมืองไทย กับ ละครทีวี

ลำดับที่ ความสนใจ ร้อยละ
1 สนใจละครทีวี มากกว่า 73.9
2 สนใจ การเมือง มากกว่า 26.1
  รวมทั้งสิ้น 100.0

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ประโยชน์ที่ได้รับจากการดูการเมืองไทย และ ละครทีวี

ลำดับที่ ความสนใจ ร้อยละ
1 ดูละครทีวีได้ประโยชน์มากกว่า 71.5
2 ดูการเมืองไทยได้ประโยชน์มากกว่า 28.5
  รวมทั้งสิ้น 100.0

 

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ เหตุการณ์ตอนไหนในการเมืองที่น่าสนใจติดตามมากที่สุด

ลำดับที่ เหตุการณ์การเมืองที่น่าสนใจ ร้อยละ
1 ช่วงนับคะแนนผลการเลือกตั้ง 40.8
2 การจับขั้วการเมืองช่วงเลือกตั้ง 16.5
3 ปราศรัยหาเสียงช่วงเลือกตั้ง 13.7
4 การลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้าน 11.8
5 คณะรัฐมนตรีสัญจร 5.6
6 การให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี 3.9
7 การแถลงข่าวของทำเนียบรัฐบาล 2.1
8 การตอบโต้ไปมาผ่านสื่อ 1.9
9 อื่น ๆ เช่น การเมืองบันเทิง การประชุมสภาฯ และอภิปรายไม่ไว้วางใจ 3.7
  รวมทั้งสิ้น 100.0

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)    โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928   www.superpollthailand.net