สวยงาม! มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานี

133

เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่ ม.อ.ปัตตานี 9 วัน 9 คืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่เพียงความสวยงามทางศิลปะ แต่คือ สังคมพหุวัฒนธรรม

​​สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2561 โดยมี
นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานและมอบเงินรางวัล โล่เกียรติยศผู้ได้รับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2561

​​เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2561 นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 และมอบเงินรางวัล
โล่เกียรติยศผู้ได้รับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2561 ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายอิมรอน มือลี สาขาวิชาการอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประเภทบุคคลทั่วไป สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ นายเฉลิม แก้วพิมพ์ , สาขาศิลปกรรม ได้แก่ นายวิเชียร มณีโชติ , สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ นายเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ณ เวทีกลาง อาคาร
หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวรายงาน รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ

​​ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวถึงการจัดงานว่า การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี
ความหลากหลายของรูปแบบ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย
มาอย่างต่อเนื่อง งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งดำเนินต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 26 ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดก
อันล้ำค่าของชาติ อันจะนำไปสู่การสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย นิทรรศการหอวัฒนธรรมภาคใต้ นิทรรศการ
ในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อม
แดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงแฟชั่นโชว์อาเซียน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน การแสดงบนเวทีกลางแห่งนี้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดปัตตานี​​​​​และจังหวัดใกล้เคียง การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง มหรสพ และการละเล่นต่าง ๆ และการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

​​นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานใน
พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 26 นับว่าเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างน่าชื่นชมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะดำเนินงานของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยา
ณิวัฒนา ซึ่งพยายามช่วยกันดำรงและสืบสานวัฒนธรรมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นที่ประจักษ์ชัดของชาวไทย

​​​“เชื่อมั่นว่าการรักษาวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แต่กลับจะทำให้
คนไทยทุกคนรู้สึกรื่นรมย์ เบิกบาน และชื่นใจในการกระทำของเราที่จะนำไปสู่ความรัก ความหวงแหน ในวัฒนธรรม
อันเก่าแก่ และยิ่งใหญ่ของชาติไทยเอาไว้ โดยไม่มีวันที่ใครจะมาทำลายให้ดับสูญไปได้ และในยุคสมัยของการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพเป็นสังคมคุณภาพ เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ตลอดจนเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกันนั้น ย่อมมีพื้นฐานสำคัญมาจากการฟื้นฟู สืบสาน และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ดังนั้นคนไทยทุกคนจะต้องระลึกสำนึกอยู่เสมอว่า การรักษาวัฒนธรรมไทย อันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ คือ การรักษาชาติ นั่นเอง” ผู้ข่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้’ กล่าวเพิ่มเติม