มัสยิดมหานาค ได้บิหลั่นคนใหม่ พร้อมกรรมการอีก 12 คน ไปดูโฉมหน้ากัน

392

กอ.กรุงเทพฯ จัดเลือกรรมการมัสยิดมหานาคชุดใหม่ ได้บิหลั่นคนใหม่ พร้อมกรรมการอีก 12 คน

มัสยิดมหานาค ทะเบียนเลขที่ 55 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรรมการและบิหลั่นได้พ้นจากตำแหน่ง นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงได้ประกาศกำหนดให้ประชุมสัปปุรุษของมัสยิดเพื่อคัดเลือกบิหลั่นและกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เข้ามาแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 โดยได้มอบหมายให้นายเจริญ โต๊ะมางี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายไพศาล เต็งหิรัญ นายชาตรี แอนดาริส ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งบิหลั่น ได้แก่ นายประสิทธิ์ แช่มช้อย
ตำแหน่งกรรมการ ได้แก่
1. นายชาญสิทธิ์ วงศ์เสงี่ยม 2. นายดาวุฒิ วัฒนกุล 3. นายเดชา วัฒนกุล 4. นายธนวัฒน์ อารีย์สมาน 5. นายเกษม เกิดภักดี
6. นายสมาน เมฆลอย 7. นายสมหมาย รัตตะวัน 8. นายมานิตย์ ไชยสุกุมาร 9. นายมาโนชย์ แสงจันทร์10. นายอารีย์ วงศ์เสงี่ยม
11. นายไฟซอล กาขาว 12. นายมารุต ซบเอี่ยม