พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายตำบลต้นแบบจัดการตนเอง ในชุมชนทั้ง 51 ตำบล

17

วันนี้(21 ก.ย. 2561) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายตำบลต้นแบบจัดการตนเอง ซึ่งการขับเคลื่อนจำนวน 51 ตำบล ลุกขึ้นมาจัดการปัญาหาต่าง ๆ ด้วยตนเองแทนที่จะรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือองค์กรอื่นจากภายนอก โดยมีว่าทีร้อยตรีนิรันด์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกาศ เจตนารมณ์รวมทั้งศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์และตำบลจัดการตนเอง 51 ตำบล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุรินทร์(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนประเด็นตำบลจัดการตนเอง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับประสบผลสำเร็จสู่ความเจริญรุ่งเรือง มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชาวสุรินทร์

ในการประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายตำบลต้นแบบจัดการตนเองในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่มุ่งตรงสู่ประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้งและจัดการตนเองเชิงพื้นที่ให้เกิด 1 ตำบล 1 แผนพัฒนา นำไปสู่ความคิด การพึ่งตนเอง จึงทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

จังหวัดสุรินทร์จึงได้มีการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบจัดการตนเอง จำนวน 51 ตำบล ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนทั้ง 51 ตำบล นั้น ได้เริ่มลุกขึ้นมาจัดการปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ แทนที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐหรือองค์กรอื่น ๆ จากภายนอก การขับเคลื่อนหลักๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคเกษตรอินทรีย์, การจัดการน้ำในไร่นาที่เหมาะสม. การปลูกข้าวพันธุ์ดี, และอาหารปลอดภัย หรือในความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชุมชน, การพัฒนาตลาดประชารัฐ, และการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ ส่วนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น ก็เข้าจัดการในด้านของป่าชุมชน และที่สำคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนคือ เยาวชน, การป้องกันยาเสพติด, ตำบลสุขภาวะ, สวัสดิการชุมชน, ธนาคารความดี, และการจัดการขยะต้นทางต่อไป

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ