พระเจ้าลูกเธอฯเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมอ.หาดใหญ่

246

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ม.อ.หาดใหญ่ เป็นวันแรก

เวลา 16.20 น. วันนี้ (21 กันยายน 2561) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันแรก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวงมาลัย โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 3,031 คน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิเทศศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปฎิบัติภารกิจในการเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนเข้าครบรอบปีที่50 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียน ด้านการวิจัย เน้นการนำผลงานวิจัยมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น จัดตั้งศูนย์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน พัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้การบริการรักษาโรคซับซ้อน ให้บริการผู้ป่วยนอก 850,000 ราย ต่อปี และโรงพยาบาลทันตกรรม มีความเชี่ยวชาญการให้บริการรักษาโรคในช่องปากแก่ประชาชนภาคใต้”

โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ คือ ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมทั้งเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ อาจารย์ตัวอย่าง 1 ราย ได้แก่ อาจารย์วาสนา บุญแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

หลังจากนั้น ได้มีพระโอวาทความว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า เพราะจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง ซึ่งนับเป็นงานที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีปัญหาเกิดมากและซับซ้อน ส่งผลกระทบกับทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม จึงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความขยันซื่อสัตย์และขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนและส่วนรวม