พระโอวาทความแก่บัณฑิตมอ. ประเทศชาติยังต้องการบุคคล…เพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง

136

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ม.อ.หาดใหญ่ เป็นวันที่สอง

​​ เวลา 16.20 น. วันที่ 22 กันยายน 2561) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวันที่สอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบัณฑิต และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวงมาลัย โดยมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,125 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ตามลำดับ

​​ ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเบิกอาจารย์ตัวอย่างเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร
ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลังจากนั้น ได้มีพระโอวาทความว่า ประเทศชาติยังต้องการบุคคลที่ถึงพร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด จิตใจ อีกเป็นจำนวนมากเพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง ดังนั้นบุคคลดังกล่าวนอกจากจะต้องมีความรู้ในหลักวิชาการแล้ว ยังต้องมีความคิดไปในทางสร้างสรรค์กับมีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมด้วยจึงจะเป็นผู้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผลได้อย่างแท้จริง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนความรู้ ความคิด จิตใจ ได้ตั้งใจพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้ถึงพร้อมดังกล่าว