ก.ท่องเทียวฯเลือก 6 เมืองกีฬาฯต้นแบบ-Sport City จังหวัดไหนติด สุดดีใจ

449

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยกชลบุรีเป็น 1 ใน 6 จังหวัดต้นแบบเมืองกีฬา (Sport City) ด้วยความพร้อมในทุกมิติ หวังพัฒนาสู่การเป็นเมืองกีฬาระดับโลก

ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการคัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry Promotion) การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)

จังหวัดที่เข้านำเสนอความพร้อมเป็นเมืองกีฬา (Sport City) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 6 จังหวัดได้รับคัดเลือกครั้งนี้ ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ความหลากหลายของชนิดกีฬาที่จังหวัดชลบุรีจัดการแข่งขัน ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคมที่หลากหลาย สนามกีฬาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับนานชาติ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กีฬา และการผลักดันนักกีฬาเยาวชนที่มีความสามารถสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเป็นต้น

การยกให้เป็นเมืองกีฬานั้น จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ เกิดการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรไปสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคในการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาชาวต่างชาติ ที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว